2023-05-26 LPBMMK paroda


Registracijos mokestis

 

Pirmas šuo

Kiti to paties savininko šunys**

Šuniukai, mažyliai, LPBMMK čempionai, veteranai

Konkursai***(poros, reproduktoriai, veislynai)

LPBMMK nariams

iki 2023-03-15

30 EUR

25 EUR

20 EUR

15 EUR

iki 2023-04-15

40 EUR

35 EUR

20 EUR

15 EUR

iki 2023-05-15*

50 EUR

45 EUR

25 EUR

20 EUR

LKD klubų nariams

iki 2023-03-15

40 EUR

35 EUR

25 EUR

20 EUR

iki 2023-04-15

45 EUR

40 EUR

25 EUR

20 EUR

iki 2023-05-15*

55 EUR

50 EUR

30 EUR

25 EUR

*Papildymas pasibaigus registracijos terminui galimas tik esant galimybei, kaina dviguba.

**Pirmas registruojamas šuo nesiskaito esantis šuniukų, mažylių, klubo čempionų ar veteranų klasėje.

***Konkursuose dalyvauja tik parodoje registruoti šunys. Porų konkurse dalyvauja šuo ir kalė, priklausantys vienam savininkui. Veislynų  konkurse dalyvauja mažiausiai trys, bet kurios lyties, bent iš dviejų vadų to paties veisėjo veisti šunys. Reproduktorių konkurse dalyvauja šuo arba kalė ir mažiausiai trys jų palikuonys pirmos generacijos (broliai ir seserys).

PARODOJE SUTEIKIAMI TITULAI
KL.JN’23 Klubo jaunimo nugalėtojas
BALT B JW’23 Baltijos buldogų jaunimo nugalėtojas
KL.N’23 Klubo nugalėtojas
BALT B W’23 Baltijos buldogų nugalėtojas
LT CAC Kandidatas į Lietuvos čempionus
KL.VN’23 Klubo veteranų nugalėtojas
BALT B VW’23 Baltijos buldogų veteranų nugalėtojas
BOB Veislės nugalėtojas
BOS Geriausias priešingos lyties atstovas

KLASĖS
Šuniukų klasė (nuo 4 iki 6 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – „labai
perspektyvus”.
Mažylių klasė (nuo 6 iki 9 mėn.) – nesivaržo dėl jokio titulo. Aukščiausias įvertinimas – „labai
perspektyvus”.
Jaunimo klasė (nuo 9 iki 18 mėn.) – nesivaržo dėl LT CAC, varžosi dėl JN, BOB, BOS titulų.
Aukščiausias įvertinimas – „puikiai”.
Pereinama (nuo 15 iki 24 mėn.), atvira (nuo 15 mėn.), čempionų, klubo čempionų (nuo 15
mėn., registruojama pateikus atitinkamą čempiono titulą patvirtinantį diplomą) klasės – varžosi
dėl LT CAC, N, BOB, BOS titulų. Aukščiausias įvertinimas – „puikiai”.
Veteranų klasė (nuo 8 metų) – varžosi dėl VN, BOB, BOS. Aukščiausias įvertinimas – „puikiai”.

Mokėjimo rekvizitai
Lietuvos prancūzų buldogų ir mopsų mylėtojų klubas
įmonės kodas: 295703680
a/s LT187044060001479024, AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtyje nurodykite: „Už spec.parodą 2023-05-26“

REGISTRACIJOS ANKETA

Parodos vieta: „Molėtų aerodromas“, Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj.
GPS koordinatės: 55°06’49.3″N 25°20’08.8″E


Registration fee and date

 

First dog

Every next dog of the same owner**

Babies, puppies, veterans

Competitions*** (Brace couple, reproductors, breeder‘s)

NOT Lithuanian Cynological Society members

till 15-03-2023

40 EUR

35 EUR

25 EUR

20 EUR

till 15-04-2023

45 EUR

40 EUR

25 EUR

20 EUR

till 15-05-2023*

55 EUR

50 EUR

30 EUR

25 EUR

*Additions to the catalog after the registration deadline are possible only if there is an opportunity. The registration price is double.

**Dog registered in the baby, puppy or veteran class cannot be considered to be the 1st registered dog. The discount for the 2nd and next dogs can be applied only if the name of the owner and his/her address is completely identical with the 1st entry form.

*** Only registered dogs in the show participate in the competitions. Brace couple – two dogs of the same breed but different sex who belong to the same owner. Breeder‘s (kennel‘s) – consists of minimum 3 dogs from at least 2 different litters, from the same kennel. Reproductors – male or female and at least three his/her progenies from at least two different litters.

TITLES IN SHOW
KL.JN’23 Club Junior Winner
BALT B JW’23 Baltic Bulldog Junior Winner
KL.N’23 Club Winner
BALT B W’23 Baltic Bulldog Winner
LT CAC Challenge certificate for the Lithuanian Champion
KL.VN’23 Club Veteran Winner
BALT B VW’23 Baltic Bulldog veteran Winner
BOB Best of Breed
BOS Best of opposite sex

CLASSES
Baby class (from 4 up to 6 months) – no titles. Highest qualifications – “very promising”.
Puppy class (from 6 up to 9 months) – no titles. Highest qualifications – “very promising”.
Junior class (from 9 up to 18 months) – these dogs do not compete for the LT CAC, compete
for JN, BOB, BOS. Highest qualifications – “exellent“.
Intermediate (from 15 up to 24 months), open (from 15 months), champion, club
champion (from 15 months that have title of National or Club champion) classes – compete
for the LT CAC, N, BOB, BOS. Highest qualifications – “excellent”.
Veteran class (from 8 years) – compete for the VN, BOB and BOS. Highest qualifications –
“excellent”.

Bank account
(the sender must cover all the expenses connected with the payments):
Lietuvos prancuzu buldogu ir mopsu myletoju klubas
IBAN: LT187044060001479024, SEB BANK,
Bank code: 70440, Bank SWIFT code: CBVILT2X
Payment purpose: „Specialty show in 26-05-2023“

ENTRY FORM

Show place: „Molėtai aeroclub“, Radžiūnai, Giedraičių sen., Molėtų raj., Lithuania.
GPS coordinates: 55°06’49.3″N 25°20’08.8″E